Skip to content

Klauzula informacyjna i polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe Gepard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ulicy Horoszkiewicza 2b, zwany dalej Gepard Sp. z o.o., z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • elektronicznie na adres e-mail: info@edugepard.pl
 • pisemnie pod adres: ul. Romana Horoszkiewicza 2b, 40-309 Opole
 • telefonicznie: 77 453 93 50, +48 793 969 000.

  Gepard Sp. z o.o.  przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

  • zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania
   i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  • marketingu i promocji usług Gepard Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
  • archiwalnych,
  • ewentualnego dochodzenia należności.

  (podstawa prawna przetwarzania danych w tych celach: art. 6 ust 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora).

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

  W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

  Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Gepard Sp. z o.o. następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Gepard Sp. z o.o., tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Gepard Sp. z o.o.

  W związku z przetwarzaniem danych przez Gepard Sp. z o.o. przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
  2. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku) w przypadkach wskazanych
   w art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza, iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO

  Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy z Gepard Sp. z o.o. ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.