Skip to content

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców Gepard

 1.  Ośrodek Szkolenia Kierowców “GEPARD” (zw. dalej Ośrodkiem lub OSK) prowadzi szkolenia kandydatów na kierowców zgodnie z posiadamy wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców Miasta Opole.
 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Gepard prowadzony pod firmą Gepard Sp. z o.o., ul. Romana Horoszkiewicza 2B, 45-309 Opole, NIP: 7543091743.
 3. Ośrodek Szkolenia kierowców “Gepard” zawiera z osobą szkoloną umowę szkolenia w formie pisemnej a w przypadku osób niepełnoletnich, umowę podpisuje rodzic/opiekun prawny.
 4. Ośrodek Szkolenia kierowców “Gepard” jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w określonym miejscu i czasie w ilości ustalonej w cenie kursu i nie mniejszej jak ustawowa. Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 min, a praktycznych 60 min. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się z wykorzystaniem e-learningu lub nauki zdalnej.
 5. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym przeprowadzonym w obecności instruktora. Egzaminu teoretycznego wewnętrznego nie przeprowadza się dla kursów, dla których nie jest to ustawowo wymagane.
 6. Pozytywny wynik egzaminów wewnętrznych oraz uregulowanie należnych opłat jest jednoznaczne z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaktualizowaniem profilu kandydata na kierowcę „PKK”. Koszt egzaminów wewnętrznych jest wliczony w cenę kursu i odbywa się po odbyciu wszystkich zajęć praktycznych.
 7. Opłaty z tytułu szkolenia osoba szkolona wnosi: gotówką do kasy lub kartą w biurze Ośrodka, wpłatą na rachunek bankowy podany na stronie www Ośrodka, przelewem w systemie Przelewy24 (na stronie internetowej Ośrodka), ratalnie za pośrednictwem systemu udostępnionego na stronie Ośrodka, przed rozpoczęciem kursu/szkolenia.
 8. Do egzaminu wewnętrznego można przystępować wielokrotnie. Egzamin poprawkowy teoretyczny jest bezpłatny, natomiast egzamin praktyczny wewnętrzny jest płatny. Opłata za egzamin poprawkowy praktyczny wewnętrzny wynosi równowartość 1 dodatkowej godziny szkolenia praktycznego dla danej kategorii prawa jazdy określonej w cenniku dostępnym na stronie Ośrodka.
 9. Ośrodek zapewnia możliwość wykonania badań lekarskich, psychologicznych oraz dostępność materiałów szkoleniowych, zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi. Z tytułu badań lekarskich i psychologicznych odpłatność ponosi kandydat na kierowcę wg aktualnie obowiązujących stawek.
 10. Kursant ma prawo do darmowych konsultacji z instruktorem nauki jazdy, prawo do korzystania z sali komputerowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem potrzebnym do nauki przez cały okres trwania szkolenia włącznie z czasem oczekiwania na egzamin państwowy.
 11. Kandydat na kierowcę zwany również kursantem i/lub osobą szkoloną jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych. W przypadku zajęć z wykorzystanie technik e-learningu lub nauki zdalnej uczestnik szkolenia może odbywać zajęcia teoretyczne poza OSK, co nie zwalnia kursanta z uczestnictwa w ćwiczeniach i zajęciach z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 12. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach kursant jest zobowiązany powiadomić o nieobecności, instruktora prowadzącego lub biuro ośrodka do 24 godzin przed zaplanowanym szkoleniem w godzinach pracy ośrodka 8:00- 16:00, a w przypadku braku powiadomienia, ponieść koszt za każdą umówioną godzinę jazdy według przyjętej stawki równej 60 zł brutto/godz. Powiadomienie odbywa się w drodze komunikacji telefonicznej i/lub elektronicznej.
  1. o każdorazowym przypadku niepoinformowania instruktora bądź biura ośrodka o braku możliwości uczestniczenia w umówionych zajęciach na mniej niż 24 godziny przed takimi zajęciami i wiążącym się z tym obowiązkiem poniesienia opłaty za każdą nieodbytą godzinę jazdy, kursant lub rodzic/opiekun prawny będzie informowany telefonicznie.
 13. Kandydat na kierowcę ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego również bez podania przyczyny zmiany.
 14. Kursant jest zobowiązany powiadomić kierownika ośrodka o wszelkich problemach związanych ze szkoleniem, a kierownik ośrodka do rozpatrzenia roszczeń w trybie 7 dni roboczych i podjęcia działania.
 15. Postępowanie reklamacyjne:

15.1     Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania szkoleń i płatności. Osoba szkolona powinni zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail do Ośrodka.

15.2     Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego 
reklamację, tj. imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio w siedzibie OSK, może zostać nadana pocztą lub przesyłką kurierską na adres OSK, jak również może zostać przesłana wiadomością e-mail na adres: biuro@edugepard.pl.

15.3  Reklamacje rozpatrywane będą przez OSK w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres Uczestnika lub zostanie przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

16. Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie właściwym dla sposobu zawarcia umowy.

17. Odstąpienie od umowy może nastąpić na podstawie przedłożonego czytelnego paragonu lub faktury zakupu szkolenia oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

18. Przerwanie szkolenia z winy leżącej po stronie kursanta nie zwalnia kursanta z uiszczenia opłaty za szkolenie.

19. Przerwanie szkolenia następuje na pisemny wniosek osoby szkolonej.

20. W przypadku przerwania szkolenia na wniosek osoby szkolonej, Ośrodek może odstąpić od części opłaty w następujących proporcjach:

 • Przerwanie/ rezygnacja od podpisania umowy do momentu rozpoczęcia szkolenia praktycznego – 50% wartości kursu.
 • Rozpoczęcie praktycznej części szkoleniowej uniemożliwia zwrot opłaty za kurs.

21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Gepard

z 01-11-2021

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego edugepard.pl;

4. Sklep internetowy edugepar.pl – serwis internetowy dostępny pod https://edugepard.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty w postaci kursów prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b
45-309 Opole a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod edugepard.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod edugepard.pl, prowadzony jest przez Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b
45-309 Opole

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy], lub

b.) [przeglądarka internetowa] w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą […], c.) minimalna rozdzielczość ekranu […] x […] pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Gepard Sp. z o. o.  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Gepard Sp. z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Gepard Sp. z o. o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Gepard Sp. z o. o. .

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Gepard Sp. z o. o.

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetowąhttps://edugepard.pl, dokonać wyboru kursu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych KURSÓW przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b
45-309 Opole. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się drogą elektroniczną przez potwierdzenia zamówienia kursu, wysyłanego na podany w zamówieniu adres email klienta. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od razu po dokonaniu płatności za kurs

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://edugepard.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Kursów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 23 1020 3668 0000 5502 0567 6624, PKO BP

b.) płatnością w systemie płatności24

c.) zapłata bezpośrednio w siedzibie Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b
45-309 Opole w chwili rozpoczęcia kursu.

d.) płatności ratalne udostępnione za pośrednictwem przelewy24

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b
45-309 Opole podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie płatności za dany kurs

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • kursów dodatkowych (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

VIII. Reklamacje dotyczące Kursów

8.1. Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Kursu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biur@edugepard.pl. Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b jest organizatorem kursów. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Kursu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie kursanta. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b, mailowo pod adres biuro@edugepard.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie sklepu.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Gepard Sp. z o. o. ul. Horoszkiewicza 2b.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.