Skip to content

Promocje

Zapraszamy do skorzystania z Promocji “ZGARNIJ KASE OD GEPARDA

*Promocja obowiązuje do 31.08.2023

Szczegóły w regulaminie poniżej.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Zgarnij kasę od Geparda

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja sprzedaży premiowej będzie prowadzona pod nazwą „Zgarnij kasę̨ od Geparda”, zwana dalej PROMOCJĄ.
 2. Organizatorem PROMOCJI jest Gepard Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Horoszkiewicza 2B, 45-309 Opole, REGON 360994958, NIP 7543091743, KRS 0000548042, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział V wydział gospodarczy zwany dalej ORGANIZATOREM.
 3. Administratorem danych osobowych jest Gepard Sp. z o.o, ul. Horoszkiewicza 2B, 45-309 Opole.
 4. PROMOCJA jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu kursów na prawo jazdy oferowanych przez organizatora.
 5. Uczestnikiem PROMOCJI może być́ osoba fizyczna spełniająca wymagania niezbędne do zapisania się̨ na dany kurs prawa jazdy.
 6. Nagrodą w PROMOCJI jest sprzedaż̇ premiowa w postaci środków pieniężnych, których wartość́ jest stała i wynosi 100 zł brutto, kwota ta zostanie przekazana
  w gotówce w momencie zapisania się̨ na kurs i po spełnieniu przez zapisującego się, warunków udziału w PROMOCJI. Minimalna wartość́ nagrody to 100 zł, bez górnej granicy wartości promocji.
 7. Dodatkowo, za każde przysporzenie kolejnego nowego kursanta, każda osoba otrzyma powyższą̨ nagrodę̨ w gotówce, pod warunkiem wiążącego zakupu kursu na prawo jazdy dowolnej kategorii przez poleconą osobiście osobę̨, w momencie pobrania numeru PKK od osoby polecanej.
 8. Promocja obowiązuje do godz. 23:59 dnia 31.08.2023r.
 9. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie:                                    a)w siedzibie ORGANIZATORA
  b) na stronie www.edugepard.pl
 10. UCZESTNIK przystępując do PROMOCJI wyraża zgodę̨ na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA jego danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia do PROMOCJI w celu przeprowadzenia PROMOCJI zgodnie z postanowieniami regulaminu PROMOCJI i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas PROMOCJI jest – w rozumieniu tej ustawy – ADMINISTRATOR, który będzie je przetwarzać́ w ww. celu. ADMINISTRATOR, jako że jest jednocześnie ORGANIZATOREM przetwarza dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia PROMOCJI na co UCZESTNIK również wyraża zgodę̨. Podanie danych przez UCZESTNIKA ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla wzięcia udziału w PROMOCJI. Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. UCZESTNIK przystępując do PROMOCJI wyraża zgodę̨ na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się̨ do ich przestrzegania.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w PROMOCJI należy, w czasie trwania PROMOCJI, o którym mowa w § 1 ust. 8, spełnić łącznie następujące warunki:
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać zakupu kursu na dowolną kategorię prawa jazdy przekazując swój Numer PKK Organizatorowi promocji do dnia 31.08.2023 r.
 1. Dokonać osobistego polecenia nowego kursanta, który to zapisze się̨ na dowolny kurs prawa jazdy i przekaże swój Numer PKK Organizatorowi promocji.
 1. Nowy kursant z polecenia, jeśli spełnia przesłanki zawarte w §2 ust 1 lit. a, również może wziąć udział w promocji.

 

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA W PROMOCJI

 1. NAGRODA – sprzedaż premiowa w postaci środków pieniężnych w wysokości 100 zł brutto uzależniona jest od spełnienia przesłanek o których mowa w §2 ust 1 lit. a, b oraz c.
 2. Zgłoszenia złożone przez UCZESTNIKÓW będą przez ORGANIZATORA weryfikowane w zakresie ich zgodności z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami prawa.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i spełnieniu przez UCZESTNIKA warunków udziału w PROMOCJI, UCZESTNIK otrzyma NAGRODĘ w postaci środków pieniężnych w gotówce w wysokości, o której mowa powyżej, w dniu przekazania swojego Numeru PKK Organizatorowi lub w dniu przekazania tegoż Numeru osoby poleconej/przyprowadzonej na kurs przez niego lub za jego pośrednictwem.
 4. UCZESTNIK ma prawo do odbioru NAGRODY tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie ORGANIZATORA.
 5. UCZESTNIK nie ma prawa do przelewu NAGRODY na osobę̨ trzecią.
 6. UCZESTNIK traci prawo do NAGRODY w przypadku odstąpienia od umowy, nabycia kursu, rozwiązania umowy nabycia kursu, naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, naruszenia przepisów prawa.

UCZESTNIK jest wówczas zobowiązany do zwrotu NAGRODY, jaką otrzymał. Zwrotu nagrody należy dokonać na nr konta bankowego wskazany przez ORGANIZATORA bądź gotówką w siedzibie ORGANIZATORA.

§ 4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą̨ być zgłaszane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od ORGANIZATORA e-mailowej informacji o dyskwalifikacji zgłoszenia. O dacie zgłoszenia reklamacji decyduje data dostarczenia dokumentu reklamacyjnego do siedziby ORGANIZATORA. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatruje ORGANIZATOR. Rozpatrzeniu podlegają̨ wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię̨, nazwisko, dokładny adres UCZESTNIKA, adres email lub numer telefonu, przyczynę̨ reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania. UCZESTNIK zostanie poinformowany o stanowisku zajętym przez ORGANIZATORA.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa UCZESTNIKA do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Skuteczne przystąpienie oraz udział w PROMOCJI następują̨ na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę̨ czy firmę̨ kurierską listów, przesyłek, wysyłanych przez UCZESTNIKÓW do ORGANIZATORA
  3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych PROMOCJĄ będą̨ rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć́ praw nabytych przez uczestników Promocji.
  5. ORGANIZATOR nie ponosi kosztów jakie UCZESTNIK poniósł w związku z udziałem w PROMOCJI, w szczególności kosztów wysyłki formularza zgłoszeniowego czy reklamacji.

*Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

Mega promocja !

Realizuj swoje cele, rozwijaj się i zarabiaj. Tylko teraz masz niepowtarzalną okazję zgarnąć 100 zł w gotówce za zapisanie się na dowolny kurs prawa jazdy. Dodatkowo za każdą przyprowadzoną osobę, polecający otrzymuje kolejne 100 zł. Nie ma limitu cash back na osobę.

Promocje

Zapraszamy do skorzystania z Promocji “ZGARNIJ KASE OD GEPARDA

*Promocja obowiązuje do 31.08.2023

Szczegóły w regulaminie poniżej.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Zgarnij kasę od Geparda

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja sprzedaży premiowej będzie prowadzona pod nazwą „Zgarnij kasę̨ od Geparda”, zwana dalej PROMOCJĄ.
 2. Organizatorem PROMOCJI jest Gepard Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Horoszkiewicza 2B, 45-309 Opole, REGON 360994958, NIP 7543091743, KRS 0000548042, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział V wydział gospodarczy zwany dalej ORGANIZATOREM.
 3. Administratorem danych osobowych jest Gepard Sp. z o.o, ul. Horoszkiewicza 2B, 45-309 Opole.
 4. PROMOCJA jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu kursów na prawo jazdy oferowanych przez organizatora.
 5. Uczestnikiem PROMOCJI może być́ osoba fizyczna spełniająca wymagania niezbędne do zapisania się̨ na dany kurs prawa jazdy.
 6. Nagrodą w PROMOCJI jest sprzedaż̇ premiowa w postaci środków pieniężnych, których wartość́ jest stała i wynosi 100 zł brutto, kwota ta zostanie przekazana
  w gotówce w momencie zapisania się̨ na kurs i po spełnieniu przez zapisującego się, warunków udziału w PROMOCJI. Minimalna wartość́ nagrody to 100 zł, bez górnej granicy wartości promocji.
 7. Dodatkowo, za każde przysporzenie kolejnego nowego kursanta, każda osoba otrzyma powyższą̨ nagrodę̨ w gotówce, pod warunkiem wiążącego zakupu kursu na prawo jazdy dowolnej kategorii przez poleconą osobiście osobę̨, w momencie pobrania numeru PKK od osoby polecanej.
 8. Promocja obowiązuje do godz. 23:59 dnia 31.08.2023r.
 9. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie:                                    a)w siedzibie ORGANIZATORA
  b) na stronie www.edugepard.pl
 10. UCZESTNIK przystępując do PROMOCJI wyraża zgodę̨ na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA jego danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia do PROMOCJI w celu przeprowadzenia PROMOCJI zgodnie z postanowieniami regulaminu PROMOCJI i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas PROMOCJI jest – w rozumieniu tej ustawy – ADMINISTRATOR, który będzie je przetwarzać́ w ww. celu. ADMINISTRATOR, jako że jest jednocześnie ORGANIZATOREM przetwarza dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia PROMOCJI na co UCZESTNIK również wyraża zgodę̨. Podanie danych przez UCZESTNIKA ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla wzięcia udziału w PROMOCJI. Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. UCZESTNIK przystępując do PROMOCJI wyraża zgodę̨ na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się̨ do ich przestrzegania.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w PROMOCJI należy, w czasie trwania PROMOCJI, o którym mowa w § 1 ust. 8, spełnić łącznie następujące warunki:
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać zakupu kursu na dowolną kategorię prawa jazdy przekazując swój Numer PKK Organizatorowi promocji do dnia 31.08.2023 r.
 1. Dokonać osobistego polecenia nowego kursanta, który to zapisze się̨ na dowolny kurs prawa jazdy i przekaże swój Numer PKK Organizatorowi promocji.
 1. Nowy kursant z polecenia, jeśli spełnia przesłanki zawarte w §2 ust 1 lit. a, również może wziąć udział w promocji.

 

§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA W PROMOCJI

 1. NAGRODA – sprzedaż premiowa w postaci środków pieniężnych w wysokości 100 zł brutto uzależniona jest od spełnienia przesłanek o których mowa w §2 ust 1 lit. a, b oraz c.
 2. Zgłoszenia złożone przez UCZESTNIKÓW będą przez ORGANIZATORA weryfikowane w zakresie ich zgodności z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami prawa.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i spełnieniu przez UCZESTNIKA warunków udziału w PROMOCJI, UCZESTNIK otrzyma NAGRODĘ w postaci środków pieniężnych w gotówce w wysokości, o której mowa powyżej, w dniu przekazania swojego Numeru PKK Organizatorowi lub w dniu przekazania tegoż Numeru osoby poleconej/przyprowadzonej na kurs przez niego lub za jego pośrednictwem.
 4. UCZESTNIK ma prawo do odbioru NAGRODY tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie ORGANIZATORA.
 5. UCZESTNIK nie ma prawa do przelewu NAGRODY na osobę̨ trzecią.
 6. UCZESTNIK traci prawo do NAGRODY w przypadku odstąpienia od umowy, nabycia kursu, rozwiązania umowy nabycia kursu, naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, naruszenia przepisów prawa.

UCZESTNIK jest wówczas zobowiązany do zwrotu NAGRODY, jaką otrzymał. Zwrotu nagrody należy dokonać na nr konta bankowego wskazany przez ORGANIZATORA bądź gotówką w siedzibie ORGANIZATORA.

§ 4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą̨ być zgłaszane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od ORGANIZATORA e-mailowej informacji o dyskwalifikacji zgłoszenia. O dacie zgłoszenia reklamacji decyduje data dostarczenia dokumentu reklamacyjnego do siedziby ORGANIZATORA. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatruje ORGANIZATOR. Rozpatrzeniu podlegają̨ wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię̨, nazwisko, dokładny adres UCZESTNIKA, adres email lub numer telefonu, przyczynę̨ reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania. UCZESTNIK zostanie poinformowany o stanowisku zajętym przez ORGANIZATORA.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa UCZESTNIKA do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Skuteczne przystąpienie oraz udział w PROMOCJI następują̨ na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę̨ czy firmę̨ kurierską listów, przesyłek, wysyłanych przez UCZESTNIKÓW do ORGANIZATORA
  3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych PROMOCJĄ będą̨ rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć́ praw nabytych przez uczestników Promocji.
  5. ORGANIZATOR nie ponosi kosztów jakie UCZESTNIK poniósł w związku z udziałem w PROMOCJI, w szczególności kosztów wysyłki formularza zgłoszeniowego czy reklamacji.

*Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

Mega promocja !

Realizuj swoje cele, rozwijaj się i zarabiaj. Tylko teraz masz niepowtarzalną okazję zgarnąć 100 zł w gotówce za zapisanie się na dowolny kurs prawa jazdy. Dodatkowo za każdą przyprowadzoną osobę, polecający otrzymuje kolejne 100 zł. Nie ma limitu cash back na osobę.